Lars SöderlundVD & Seniorkonsult inom Informationssäkerhet, Uppsec

    Lars Söderlund är VD och seniorkonsult på Uppsec och han är även Certified Information Security Manager (CISM). Lars har omfattande erfarenhet från uppdrag inom informationssäkerhet, IT-säkerhet, och IT-revision för ledande företag och organisationer. Lars har gedigna kunskaper inom säkerhet, kontroll och styrning av både organisation och informationsteknik – alltid beaktandes ekonomiska och legala aspekter. Expertområden för honom är; ledningssystem för informationssäkerhet ISO/IEC 27001, ledningssystem för tjänster ISO/IEC 20000-1, ledningssystem för kontinuitetshantering ISO 22301, hantering av personuppgifter (GDPR) inklusive införande av ISO/IEC 27701 (tillägg till ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter). Lars är också revisionsledare och utför både interna revisioner och certifieringsrevisioner för två certifieringsorgan. Lars stödjer också organisationer rörande certifiering inom IT- och informationssäkerhet, utredande arbete, utbildningar, expertstöd och projektledning vid utveckling och införande av ledningssystem för informationssäkerhet, service management system, kontinuitetshantering och hantering av personuppgifter. Lars är aktiv som nationell och internationell expert inom SIS och ISO:s arbete med ISO/IEC 27000- serien för informationssäkerhet samt inom ISO TMB JTCG. Lars deltar också i den europeiska standardiseringen genom sitt deltagande som expert i CEN/CENELEC JTC 13 Cyber security and data protection.

    Agnes Hammarstrand