IFI ABs policy för personuppgifter

Allmänt

IFI AB respekterar din personliga integritet och din rätt att ha kontroll över hur dina personuppgifter behandlas. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför detta sker. I vår policy för personuppgifter beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina personuppgifter samt hur du kan kontakta oss i frågor angående personuppgiftsbehandlingen. IFI AB agerar i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande svensk lagstiftning och i enlighet med nya Dataskyddsförordningen, GDPR.

Personuppgifter vi samlar in

IFI AB behandlar endast personuppgifter som är kopplade till dig i din yrkesroll. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, dina kontaktuppgifter såsom e-postadress eller telefonnummer. IFI AB kan även komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, såsom Bisnode och CM-partner, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård där det bland annat ingår att ha korrekta uppgifter.

IFI AB behandlar personuppgifter som framkommer i samband med:

 1. När du fyller i ditt namn, adress och e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
 2. Uppdatering av personuppgifter via tredje part.
 3. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats eller andra sociala medier.
 4. Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
 5. Vid ditt besök på vår webbplats t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke 

I vissa fall behöver vi ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter. Genom att du klickar på knappen ”Jag samtycker” samtycker du till att de personuppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress, du lägger in på olika platser på vår webbplats får användas i marknadsföringssyfte för de utbildningar och tjänster som IFI AB erbjuder. När du klickar på knappen ”Jag samtycker” samtycker du även till att vi från IFI AB får lägga en så kallad tredjepartscookie på din dator. Denna cookie kommer att följa dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig relevant marknadsföring och information, men kommer inte att användas för något annat ändamål.

Hur vi använder insamlad information, ändamål med behandlingen 

IFI AB behandlar personuppgifter endast för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att hantera anmälningar via de plattformar som erbjuds av IFI AB
 2. För att möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev
 3. För att läggas till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär
 4. För att genomföra analys för att utföra segmentering för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 5. För att skicka dig information om våra produkter eller tjänster och arbeta med direktmarknadsföring via e-post eller andra digitala kanaler såsom t.ex. sociala medier
 6. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer och erbjudanden
 7. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via IFI AB genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används.
 8. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policy.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av personuppgifterna till andra företag som behandlar data åt oss för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

IFI AB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter på samma skyddsnivå som oss själva och enligt gällande personuppgiftsbiträdesavtal och instruktioner.

Om cookies 

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock först när du lämnat ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika slags teknik användas för att det ska gå att känna igen din elektroniska identitet (den IP-adress du använder) och vad som besöks på webbplatsen. Detta sker i syfte att vi ska kunna lära oss mer om hur vår webbsida används och bedöma t.ex. vilka eventuella förbättringar eller andra förändringar som kan vara lämpliga. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter 

Utöver att vi måste ha ett berättigat ändamål för vår behandling av dina personuppgifter (ändamålen framgår ovan), måste vi även ha en rättslig/laglig grund för behandlingen.

I och med att du anmäler dig till en utbildning eller annat evenemang hos oss, är det nödvändigt för oss att kunna behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal vi får med dig om ditt deltagande i utbildningen eller evenemanget. När du lämnar uppgifter till IFI AB behöver vi därför kunna registrera och lagra uppgifter om vilken utbildning eller evenemang som du deltagit i och för att vi ska kunna behandla personuppgifterna för ovan angivna ändamål. Därmed är en rättslig/laglig grund för vår behandling av personuppgifterna att detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig.

Som ytterligare rättslig/laglig grund för vår behandling av personuppgifterna gäller att vårt intresse i att få utföra behandlingen för de ovan angivna ändamålen ska anses väga tyngre än ditt intresse att behandlingen inte sker. Intresseavvägningen sker endast i fråga om sådan behandling som avser de ovan angivna ändamålen och endast beträffande sådana personuppgifter som är av okänslig natur (namn, adress, telefonnummer, e-postadress). Därmed är en rättslig/laglig grund för vår behandling av personuppgifterna även att detta är nödvändigt för uppfyllandet av ett intresse hos oss som väger tyngre än ditt intresse i att uppgiften inte behandlas (intresseavvägning).

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter först om vi fått ett samtycke från dig. Sådant samtycke lämnas genom att du klickar på knappen ”Jag samtycker” på vår webbsida, men samtycket kan också lämnas på annat sätt. I dessa fall är samtycket en rättslig/laglig grund för vår behandling av personuppgifterna. Tänk på att vi därutöver kan ha en ytterligare rättslig/laglig grund för att få behandla personuppgifterna och att denna kan gälla även om du återkallat ditt samtycke. Observera att du enkelt kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss och meddela oss att du återkallar samtycket (för kontaktuppgifter se rubriken ”Så kontaktar du oss”).

Behandlingen får enligt gällande lagstiftning inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att därför endast att kunna behandla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och där du har varit eller återkommer på våra utbildningar eller andra evenemang. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats och sparats för och som framgår ovan. Viss information kan komma att behandlas under längre tid då detta måste ske enligt olika lagkrav, t.ex. när uppgifterna måste finnas kvar där de kan utgöra eller ingå i räkenskapsmaterial enligt bokförings- eller skattelagstiftningen.

Säkerhet

All vår hantering av personuppgifter sker under iakttagande av höga krav på säkerhet och sekretess. Våra behandlingar skyddas av sådana tekniska säkerhetsåtgärder som är lämplig med hänsyn till personuppgifternas art och omfattning. De skyddas av brandväggar och virusskydd och våra åtgärder i systemen loggas, samtidigt som vår personal är ålagda sekretess för personuppgifterna enligt anställnings- eller uppdragsavtal. Sekretessåtagande ingår även i våra personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner till de personuppgiftsbiträden vi anlitar.

Dina rättigheter och val

Vi är beredda att uppfylla dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka hur dina personuppgifter behandlas och vad som sparas hos oss. Du kan därför kontakta oss och begära att dina uppgifter raderas eller att uppgifternas användning begränsas, samt att vi rättar eventuellt felaktiga uppgifter (för kontaktvägar se rubriken Kontakt). Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt eller otillåtet sätt eller att du annars har frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter, är vi därför tacksamma om du tar kontakt med oss. I vår verksamhet är skyddet för våra kunders integritet och personuppgifter en mycket viktig del.

Du kan när som helst begära att vi upphör med att sända dig olika slags marknadsföring genom att klicka på ”avsluta prenumeration/avregistrering” i e-post och annan kommunikation som vi skickar dig. Du är självklart också alltid välkommen att kontakta oss för att få vår hjälp med att se till att du fortsättningsvis slipper att få information från oss.

Du kan och kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter vi behandlar och som angår dig, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från IFI AB. För att uppfylla våra skyldigheter att skydda din personliga integritet och att vi inte lämnar ut informationen till någon obehörig kan vi i sådant fall behöva begära att du identifierar dig.

Observera att vi inte i något fall sparar några av dina personuppgifter som utgör känsliga personuppgifter enligt GDPR eller annan lag eller författning.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom IFI AB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

IFI AB
Narvavägen 12
115 22 Stockholm
E-post: info@ifi.se

IMY, Integritetsskyddsmyndigheten

Du kan också vända dig till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter, imy.se, e-post: imy@imy.se, telefon: 08-657 61 00, fax:  08-652 86 52