In Avtal och IT-juridik

Det har nu gått drygt ett år sedan de nya upphandlingslagarna trädde i kraft. Hur har detta påverkat offentlig upphandling i praktiken? Vi frågade Mikaela Johansson och Hampus Stefansson från Advokatfirman Delphi som föreläser på utbildningen Offentlig upphandling. 

De nya upphandlingslagarna har inte inneburit någon dramatisk förändring avseende rättsläget, utan det är samma principer och till stor del liknande reglering rörande offentlig upphandling. Vi anser dock att det är väldigt positivt att det tillkommit nya regler i 17 kapitlet i LOU avseende hur det är möjligt att ändra i redan ingångna avtal. Även om reglerna är kodifierad praxis är det nu mycket tydligare vilka förändringar som är möjliga att göra i befintliga upphandlande avtal utan att behöva gå ut i en ny upphandling. Något som har ställt till en viss huvudbry hos leverantörer och upphandlande myndigheter är hur ESPD ska tillämpas i praktiken. Vi tror dock att detta i viss mån kan förbättras efter att ESPD har arbetats in i upphandlingsverktygen.

Vad bör man tänka på i förberedelsearbetet för att lyckas med upphandlingen?

  • Gör ert förarbete! Var inte rädda för att utnyttja möjligheterna till RFI. Det är inte förbjudet att samtala med leverantörer, så länge ni beaktar likabehandlingsprincipen och säkerställer att ingen leverantör ges en otillbörlig konkurrensfördel. Optimalt sker detta löpande och inte enbart inför en ny upphandling, vilket både bidrar till att minska risken för otillbörlig påverkan och ger den upphandlande myndigheten kunskap om nyheter på marknaden.
  • Dra nytta av erfarenheter och lärdomar från tidigare upphandlingar (om tillämpligt). Vilka synpunkter och funderingar från leverantörerna inkom under frågor och svar? Fick ni färre anbud än vad ni hade förväntat er? Var det något som framstod som otydligt för flera anbudsgivare?
  • Fundera igenom hur det har fungerat under avtalstiden (om tillämpligt), vad har gått bra och vad har gått mindre bra? Kanske behöver ni se över riskfördelningen mellan parterna eller andra villkor? Inse vikten av ett bra avtal samt avtalsuppföljning – det är ju affären som är syftet med upphandlingen.
  • Försök att minimera risken för att anbudsgivarna gör onödiga fel. Läs igenom upphandlingsdokumenten en extra gång för att identifiera eventuella otydligheter eller motsägelser. Minimera den administrativa bördan så långt möjligt genom att enbart begära in sådan dokumentation som ni inte kan inhämta på egen hand. Upprätta gärna checklistor, sammanställning av obligatoriska krav eller ev. anbudsmall.
Mikaela Johansson
Hampus Stefansson

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.